کد خبر: 10325    1396/06/16
جلسه دفاع خانم میترا ابراهیمی حور به راهنمايي آقاي دكتر علي اكبر صفري سنجاني
جلسه دفاع خانم میترا ابراهیمی حور به راهنمايي آقاي دكتر علي اكبر صفري سنجاني     
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند