مدیر گروه خاکشناسی

دکنر محسن نائل
تحصیلات:  دکتری تخصصی/پیدایش و رده بندی خاک
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  m.nael@basu.ac.ir
تلفن:  081-34425401
آدرس:  واقع در دانشکده جدید کشاورزی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند